Wat doet de Borgingscommissie?

Vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord voor duurzame groei hebben ondertekend, vormen samen de SER-Commissie Borging Energieakkoord. Het gaat om werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden.

De commissie, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Ed Nijpels, draagt zorg voor de borging van het Energieakkoord voor duurzame groei. De commissie komt met een zekere regelmaat bijeen voor de actualisering van de voortgang en eventuele bijstelling van maatregelen met het oog op de overeengekomen doelstellingen.

Uitgangspunten voor de borging zijn:

  • Partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen toebedachte onderdelen.
  • Partijen nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de succesvolle uitvoering en uitwerking van het akkoord, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid.  

Taken Commissie

De SER-Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei houdt zich bezig met:

  • Bewaken van de voortgang en verwerken van de afspraken. Bekijk de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord
  • Aanjagen. Daar waar afspraken vertraging oplopen, worden betrokken organisaties zo mogelijk ondersteund en geadviseerd. 
  • Bijsturen. Daar waar de afspraken tekortschieten om de gestelde doelen te realiseren, zal de commissie in overleg met betrokkenen bijsturen. 
  • Toekomstagenda. Gelet op de langetermijndoelstellingen in 2030 en daarna is het belangrijk om de agenda aan te laten sluiten op de langetermijndoelen die zowel op nationaal niveau als in internationale gremia worden afgesproken.

De borging van het Energieakkoord voor duurzame groei richt zich op 12 verschillende thema’s: overzicht thema’s.