Domein 12: duurzame warmte

Domein 12: Duurzame warmte 

Waar gaat het over

De warmtevraag in Nederland is behoorlijk stabiel. Het ligt rond de 1200 PJ, ofwel 36 procent van de in Nederland ingezette primaire energie. Technisch is het mogelijk nog veel te besparen. Zowel in de industrie (hoge temperatuurwarmte) als in de gebouwde omgeving (lage temperatuurwarmte). Ook is er een fors potentieel aan hernieuwbare energie. Er zijn diverse ontwikkelingen en mogelijkheden, veelal lokaal van aard, om dit potentieel om te zetten in een daadwerkelijke bijdrage. Dit gaat zowel om collectieve warmteoplossingen (centraal en lokaal) als individuele. Het betreft de inzet van verschillende duurzame bronnen zoals groen gas, waterstofgas, biomassa, verschillende vormen van bodemenergie, zonnewarmte en omgevingswarmte. De benutting van restwarmte kan hier een bijdrage leveren. Besparing op het finale warmtegebruik is onderdeel van de energiebesparingsdomeinen.

 

Ambitie

Warmte betreft een groot deel van ons energiegebruik. Hier zijn nog veel besparingen mogelijk. Bestaande restwarmtebronnen kunnen op korte termijn worden benut. Ook kan het aanbod van hernieuwbare warmte sterk groeien. Duurzame warmte is dus van belang voor het realiseren van de hernieuwbare energie- en energiebesparingsdoelen 2020 en voor de daaropvolgende transitiestappen. Tegelijk biedt de aanpak om te besparen op primair energieverbruik in de Nederlandse industrie kansen om met nieuwe technologie de concurrentiepositie van te versterken.

 

Aanpak

  • In diverse domeinen van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het realiseren van het duurzame warmtepotentieel in Nederland. Ook de uitvoering van Europese richtlijnen is hierbij van belang1.
  • In het intensiveringspakket van mei 2016 zijn de geothermieaanpak en de provinciale warmteplannen opgenomen. Veel projecten moeten in de lokale omstandigheden worden ingepast. Daarbij is een afweging op regionaal niveau binnen landelijke kaders belangrijk.
  • Wat betreft die laatste zijn de Energieagenda en de uitwerking van de transitiepaden hoge- en lagetemperatuurwarmte van belang.
  • De Warmtetafel vertaalt sinds 2016 de warmtevisie naar regelgeving, implementatie en concrete projecten.
1) Denk aan de Richtlijn Hernieuwbare Energie, de Energiebesparingsrichtlijn en de richtlijn energieprestatie van gebouwen.

 

Resultaten

De benutting van de ISDE-regeling ligt in 2017 beduidend hoger dan in 2016. Eind augustus 2017 was iets meer dan de helft van de beschikbare 90 miljoen euro met aanvragen geclaimd. Actuele cijfers zijn beschikbaar via RVO.nl.

De minister van EZ heeft de nieuwe Warmtewet in mei aan het parlement aangeboden ⇨ LEES MEER. In de zomer werden de lagere regelgeving (het Warmtebesluit en de Warmteregeling) onder de Warmtewet geconsulteerd. Ook heeft de minister in juni een voorzet gedaan voor het afschaffen van de gasaansluitplicht in de nieuwbouw.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage