Domein 1: Energiebesparing gebouwde omgeving

Domein 1: Energiebesparing gebouwde omgevingSpouwmuur isolatie bij huurwoning in Vlissingen. Foto: Evert van Moort/HH

Waar gaat het om?

Van het totale energieverbruik in Nederland komt ongeveer eenderde voor rekening van woningen en gebouwen. Een belangrijk deel van de beoogde energiebesparing moet dus daar vandaan komen. Besparing draagt bij aan milieudoelstellingen, leidt tot een lagere energierekening en geeft een impuls aan werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector. Voor de vastgoedsector (zakelijk en maatschappelijk vastgoed) geldt de Wet milieubeheer. Die verplicht tot besparende maatregelen als deze zich binnen vijf jaar terugverdienen.

 

Ambitie

  • Energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.
  • Jaarlijks (tot 2020) 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen met minimaal een twee stappen beter energielabel.
  • Alle nieuwbouw bijna energieneutraal vanaf 2020.
  • Huursector corporaties in 2020 minimaal energielabel B.
  • Huursector particulier in 2020 80 procent label C.
  • Energiebesparing gebouwde omgeving draagt substantieel bij aan gemiddeld ten minste 15.000 voltijdsbanen extra per jaar.
  • De gebouwde omgeving (koop, huur en vastgoed) draagt 53 PJ (bovenkant bandbreedte) bij aan de beoogde energiebesparing van 100 PJ in 2020. 

 

Aanpak

  • Gebouweigenaren - woningcorporaties, burgers, bedrijven, instellingen en overheden – hebben zelf belang bij energiebesparing. Zij nemen de verantwoordelijkheid, maar hebben hierbij wel ondersteuning nodig.
  • Dit vraagt om een gecoördineerde inzet van Rijk, gemeenten, provincies, aannemers, bouwers, installatiebedrijven, banken, gebouweigenaren en verhuurders.
  • Gekozen is voor een combinatie van voorlichting, bewustwording, ontzorging, financieringsondersteuning en toezicht.

 

Resultaten

Koopsector

De landelijke activeringscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BKZ). Dit is een driejarige campagne gericht op particuliere woningeigenaren. Doel is ze te stimuleren tot energiebesparing door het gevoel van urgentie te verhogen en veel voorkomende vragen en bezwaren weg te nemen. Ook worden eigenaren verwezen naar partijen die hen verder helpen. In het najaar van 2017 wordt de campagne uitgebreid. Samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ) komt er aandacht voor duurzame opwekking (onder andere warmtepompen en zonneboilers).

Sinds 1 juli 2017 staan de Potentiekaarten ​online. Zij tonen op het niveau van buurten en straten wat de mogelijkheden zijn voor energiebesparing en hernieuwbare energie voor koopwoningen. De kaarten zijn ontwikkeld vanuit het VNG-Programma. 

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) heeft tot en met september 2017 ruim 117 miljoen euro aan leningen verstrekt. Het fonds werkt samen met een aantal provincies om een passend aanbod te kunnen doen aan inwoners. Ook Verenigingen van eigenaren en eigenaar-bewoners benutten het Nef voor de financiering van energiebesparende maatregelen.

 

Huursector

Met het oog op de achterblijvende resultaten in de huursector is een wettelijke verplichting aangekondigd waarvan de opties voor uitwerking in juli 2017 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De besluitvorming is aan een nieuw kabinet. Voor de periode tot 2020 bereidt Aedes een aanvullend pakket van 5 PJ voor dat als alternatief kan dienen voor een verplichting.

Per 1 februari 2017 is een uitbreiding van de Energieprestatievergoeding (EPV) in werking getreden. Hierdoor kunnen ook zeer energiezuinige woningen die zelf veel duurzame energie opwekken maar ook nog een aansluiting op het aardgasnet houden, in aanmerking komen voor de energieprestatievergoeding. Het wetsvoorstel EPV is op 17 mei 2016 aangenomen en op 1 september 2016 in werking getreden.

 

Vastgoedsector

De Green Deal Verduurzaming Scholen loopt tot eind 2017. Nog vóór de afloop van de Green Deal vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan en voornoemde “Verkenning utiliteitsbouw” wordt toegewerkt naar een tweede fase voor deze Green Deal die vanaf 2018 zal lopen. De doelstelling zal zijn om meer tempo te brengen in de verduurzaming van scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties loopt tot en met 2020. Het Regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” bevestigt het voortbestaan van deze subsidieregeling.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage