Domein 6: Europees systeem voor emissiehandel

Domein 6: Europees systeem voor emissiehandelHet percentage waarmee de emissies in het ETS jaarlijks moeten dalen wordt aangescherpt. Foto: Branko de Lang

Waar gaat het om

Het Europees klimaatbeleid wil in 2050 80 tot 95 procent minder broeikasgas uitstoten ten opzichte van 1990. Het tussendoel is een reductie van tenminste 40 procent in 2030. Om dit kosteneffectief te doen, is een goed functionerend Europees systeem van emissiehandel onmisbaar. In het Energieakkoord staan afspraken over de Nederlandse inzet bij het aanscherpen van het reductiepad in de periode 2021-2030, borging van de positie van internationaal concurrerende bedrijven en indirecte kostencompensatie.

 

Ambitie

Een structurele versterking van de ETS per 1 januari 2021 met daarbij borging van de concurrentiepositie van internationaal opererende energie-intensieve bedrijven.

 

Aanpak

Een werkgroep van het Rijk en het bedrijfsleven heeft een concrete uitwerking gegeven aan de afspraken uit het Energieakkoord. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke lobby in Europa om de gewenste versterking te bewerkstelligen. Deze is lobby gestart, ruim voordat de Europese Commissie het voorstel voor herziening van het ETS uitbracht. De milieuorganisaties nemen niet meer aan deze werkgroep deel. Er kon geen overeenstemming worden bereikt over hoe het ETS een effectieve volumeprikkel dient te verschaffen om investeringen in CO2-reductie en CO2-efficiënte groei uit te lokken

 

 

Resultaten

  • Het emissiereductiepad, het percentage waarmee de emissies in het ETS jaarlijks moeten dalen, wordt aangescherpt. Doel is een reductie van 43 procent uitstoot in 2030. Er is ook een herzieningsclausule mocht vanuit de bijdrage die de EU onder het Akkoord van Parijs wil leveren, verdere aanscherping nodig zijn. Daarnaast is er zicht op extra maatregelen om het overschot aan emissierechten op de markt te beperken.
  • Met het voornemen om te sturen op CO2 wordt invulling gegeven aan het pleidooi voor een common denominator in het Energieakkoord. Die maakt het mogelijk het effect van verschillende maatregelen als windenergie, zonnepanelen en besparing te vergelijken op het effect op CO2 reductie. Het krijgt een plek in de Energieagenda en de uitwerking hiervan in transitiepaden.

 

Voortgangsrapportage

Benieuwd naar de volledige rapportage? Download de volledige rapportage