135,5 miljoen voor Energie-innovatie in 2014

21 januari 2014

Minister Kamp heeft voor 2014 135,5 miljoen toegezegd voor de Topsector Energie. De Topsector Energie geeft vorm aan de energie-innovatie doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei. Door te werken aan kostprijsreductie van duurzame energie, energiebesparing, extra banen en exportbevordering.

Samenwerking TKI’s
Het Topteam Energie wil in 2014 de samenhang tussen de zeven topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) vergroten en de organisatie efficiënter maken.
De transitie van het energiesysteem is essentieel. De verhouding tussen duurzame en fossiele energie, opslagvraagstukken en netbalancering zijn belangrijke issues waarin het Topteam de samenwerking tussen de TKI’s graag ziet groeien. Het is de bedoeling dat deze programmalijn ‘systeemfunctie’ wordt uitgebouwd tot een gezamenlijke TKI-overstijgende programmalijn.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat in 2014 start met een fundamenteel thematisch programma ‘systeemintegratie en het toekomstige energiesysteem’.
Het Topteam benadrukt ook in 2014 het belang van de doorsnijdende thema’s Human Capital, internationaal, MKB-loket en maatschappelijke acceptatie.

CCS opgenomen in portfolio
Verder heeft het Topteam Energie besloten om het thema Carbon Capture Storage and Utilisation (CCS/U) op te nemen in het portfolio van de Topsector Energie. Het Topteam baseert dit op de verwachting dat CCS/U in alle klimaatscenario’s een substantiële rol van betekenis zal gaan vervullen, en de kansen die commissie De Groot ziet op grond van de goede Nederlandse kennisbasis. Lees het advies van Commissie De Groot.
Het Topteam heeft echter voor 2014 geen publieke middelen ter beschikking gesteld voor CCS/U vanuit de volgende overwegingen: 

  • er bestaat nog onzekerheid over het doorgaan van het ROAD-project en 
  • het project CATO2 zal eerst in het najaar van 2014 moeten worden afgerond.

Wanneer ontwikkelingen in deze projecten daar aanleiding toe geven, kan het Topteam alsnog besluiten middelen vrij te maken. Het Topteam vindt het wel van belang om de goede kennisbasis bij TNO op dit onderwerp in stand te houden. Lees meer in het advies Topsector Energie op programmering Innovatie 2014. Zie hiervoor de notitie.