Achtste vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

19 juni 2015

De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 16 juni 2015 voor de achtste keer bijeengekomen. De commissie sprak over de voortgang bij het domein Mobiliteit en transport, het Energierapport en de provinciale energie-inspanningen. Presentaties waren er van Pieter van Geel, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport (UMT), Aart Dekkers en Jaco Stremler van het ministerie van Economische Zaken (EZ), Henry Meijdam van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en Marten van der Gaag (IPO).

Presentatie voortgang mobiliteit en transport

Pieter van Geel, voorzitter van het UMT, gaf tijdens de vergadering een presentatie over de voortgang bij het uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport. Hij ging daarbij in het bijzonder in op de afspraak uit het Energieakkoord over de toekomstige duurzame brandstofmix. De eerste stap was het opstellen van een visie. Bij het opstellen van deze duurzame brandstofvisie zijn meer dan honderd organisaties betrokken, vertelde hij. De visie was juni 2014 gereed. Voor de uitwerking van de visie zijn inmiddels 250 acties op een rij gezet in een zogenoemde Actieagenda. “Deze Actieagenda bevat unieke informatie op dit gebied,”zei Van Geel. Het maken van concrete afspraken is nu de volgende stap. Volgens hem is dat een lastig proces. “De Actieagenda is namelijk geen uitgewerkt programma, maar een overzicht van 250 mogelijke acties, verdeeld over 32 bundels van onderwerpen. We zijn nu de slag aan het maken om partijen in positie te brengen om die afspraken te concretiseren.”
De brief met de voortgangsrapportage en de bijbehorende stukken over de duurzame brandstofmix wordt binnenkort aan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) verstuurd.

Energierapport

Het ministerie van EZ brengt eind van dit jaar het Energierapport uit. Het rapport bevat een overheidsvisie gericht op een duurzame energievoorziening in 2050. Centrale vraag in de visie is hoe Nederland de uitdaging naar volledig duurzame energievoorziening in 2050 aangaat en wie daarbij moet worden betrokken. Bij het opstellen van het Energierapport worden de afspraken uit het Energieakkoord als gegeven meegenomen, zo liet Aart Dekkers van Economische Zaken weten. “In het Energierapport kijken we verder dan 2020/23 en richten we ons op het vervolgtraject tot 2050. We gaan niet opnieuw onderhandelen. Maar als het Energierapport er in december ligt, betekent dat niet dat we zijn uitgepraat. Ook na december blijven we met iedereen in dialoog.”

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is gevraagd om voor het Energierapport een advies te schrijven. Henry Meijdam, voorzitter van het Rli, liet in zijn presentatie zien dat bij het opstellen van het advies het gesprek met de samenleving wordt gezocht. “Het is een open proces. We willen gaandeweg onze bevindingen zo breed mogelijk toetsen, ” aldus Meijdam. De energietransitie moet volgens hem in de samenleving worden ingebed. “Wij willen ook af van de somberheid in het energiedossier. Hier ligt een geweldige kans om ons land op de kaart te zetten. Op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe technologieën liggen hier kansen. Als land kunnen we daar profijt van hebben.” Het advies van de Rli wordt in september openbaar gemaakt.

Organisatie EZ

Het Energierapport, het Energieakkoord, gaswinning en Europese regelgeving vragen een andere indeling bij het ministerie van EZ. De directies die zich bezighouden met de energietransitie, worden per 1 juli anders ingedeeld, legde Jaco Stremler van Economische Zaken in een korte presentatie uit. Het ministerie krijgt drie energiedirecties: energie en omgeving, energie en innovatie en energie-uitdagingen 2020. Met deze nieuwe indeling is het ministerie volgens Stremler beter in staat om de vele uitdagingen die op het gebied van energie op de Rijksoverheid afkomen, goed uit te voeren.

Provincies

Marten van der Gaag (IPO) praatte de commissie bij over de positie van de provincies. Na de provinciale verkiezingen is in de Provinciale Staten het onderwerp energietransitie goed opgepakt, vertelde hij. “Provincies steunen de uitvoering van het Energieakkoord. Wel is er enige terughoudendheid over windenergie,”vertelde hij. “Provincies zijn bereid de afspraken na te komen, maar om nu al te praten over meer is lastig.”
In de week van 22 juni publiceert het IPO een special over duurzame energie op zijn website: www.ipo.nl.

Werkgelegenheid

De digitale brochure Ruim baan met Energieakkoord is geactualiseerd. Drie nieuwe casussen die een beeld schetsen van het soort banen en scholingsinitiatieven/opleidingen die voortkomen uit uitvoering van het Energieakkoord, zijn toegevoegd. Els Bos (FNV), trekker van het domein Werk en scholing, meldde de aanpassing en riep de partijen tijdens de vergadering op nieuwe projecten bij het secretariaat van de Borgingscommissie te melden, zodat ook die in de brochure worden meegenomen. De brochure wordt eind dit jaar bijgewerkt.