Negende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

15 oktober 2015

De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 13 oktober voor de negende keer bijeengekomen. De commissie kreeg een presentatie van ECN en PBL over de Nationale Energieverkenning 2015. Verder sprak de commissie over de Voortgangsrapportage en praatte Mark Dierikx (EZ) de commissie bij over het Energierapport dat eind dit jaar verschijnt.

Presentatie Nationale Energie Verkenning 2015

Voor de tweede keer is vorige week de Nationale Energieverkenning verschenen. De NEV schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding en geeft inzicht in de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei. Koen Schoots (ECN) en Pieter Boot (PBL) presenteerden de Nationale Energieverkenning aan de Borgingscommissie. Volgens Schoots staat de energietransitie op een kantelpunt en laat de NEV 2015 meer en minder bemoedigende signalen zien. Boot stond stil bij de snelheid waarmee de energietransitie op dit moment is ingezet. Hij uitte daarbij wel zorg over de periode na het Energieakkoord. Voor de langere termijn liggen er nog enorme beleidsopgaven, zei hij.

Aan het einde van de presentatie ontvingen SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, een exemplaar van de NEV uit handen van Boot en Schoots. De commissie kon daarna nog vragen stellen aan de opstellers van de NEV. De leden vroegen op een aantal terreinen een verduidelijking van de cijfers.

Peildatum voor de doorrekening was 1 mei 2015. Hierdoor zijn recente afspraken nog niet in de NEV 2015 meegenomen. Mark Dierikx van EZ liet weten dat de extra maatregelen die minister Kamp vrijdag heeft aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer 0,8 procent extra hernieuwbare energie zal opleveren. In de NEV 2015 staat op basis van de berekeningen per 1 mei het percentage van 12,4.

Voortgangsrapportage

De Borgingscommissie rondt volgens planning eind november de Voortgangsrapportage 2015 af. Deze rapportage bevat een overzicht van de voortgang en resultaten in de domeinen van het Energieakkoord. Bovendien wordt een antwoord gegeven op de NEV 2015 met een pakket gerichte maatregelen op die terreinen waar volgens de NEV de doelen nog niet binnen bereik liggen. Ed Nijpels: “ik houd alle partijen aan de doelstellingen die in 2013 zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Ook het kabinet heeft vrijdag in de brief aan de Tweede Kamer nogmaals bevestigd volledig achter de doelstellingen van het Energieakkoord te staan”. Ed Nijpels zal de Voortgangsrapportage eind november overhandigen aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Energierapport

Het ministerie van EZ brengt eind van dit jaar het Energierapport uit. Het rapport bevat een overheidsvisie gericht op een duurzame energievoorziening in 2050. Centrale vraag in de visie is hoe Nederland de uitdaging naar volledig duurzame energievoorziening in 2050 aangaat en wie daarbij moet worden betrokken. “Het Energieakkoord is daarbij de eerste onomkeerbare stap die we daarvoor hebben genomen,”zei Mark Dierikx van EZ. Het ministerie heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om een advies gevraagd en dat is onlangs uitgebracht.

Dierikx: “Het tempo van de energietransitie is gedifferentieerd en daarom wordt het belangrijk om vooral vanuit de vraag naar energie te gaan kijken. We gaan vanuit het Energierapport een strategische termijnvisie ontwikkelen.” Het Energierapport is het begin van de energiedialoog die vanuit het ministerie in 2016 met een breed publiek wordt gevoerd. Het ministerie wil het vraagstuk van alle kanten gaan belichten en zoekt inbreng van een ieder.