Reactie Borgingscommissie op verschijnen Nationale Energieverkenning

09 oktober 2015

Voor de tweede keer is vrijdag 9 oktober de Nationale Energieverkenning (NEV) gepresenteerd. De NEV schetst de stand van zaken van de energiehuishouding in Nederland en geeft inzicht in de realisatie van de uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei.

Het Energieakkoord dat door 47 partijen is ondertekend, draagt bij aan grotere continuïteit in het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Na een periode van wisselend beleid is er met het Energieakkoord een langetermijnperspectief tot 2023 gekomen. De partners hebben afspraken voor de korte en middellange termijn gemaakt om zo vertrouwen te creëren en investeringszekerheid bij burgers en bedrijven te vergroten. Het Energieakkoord biedt een uitvoeringsplan voor het realiseren van de voor 2020 geldende Europese doelstellingen voor onder meer hernieuwbare energie, energiebesparing en innovatie.

De ruim veertig partners hebben zich volmondig aan het Energieakkoord gecommitteerd. Het is de taak van de Borgingscommissie Energieakkoord om de resultaten te monitoren, zo nodig achterstanden in doelstellingen te signaleren en daarop te reageren.

Uit de Nationale Energieverkenning 2015 blijkt dat de inspanningen van de partners van het Energieakkoord lonen. De NEV toont aan dat drie doelen van het Energieakkoord in 2020 binnen bereik zijn:

  • de stijging van de hernieuwbare energieopwekking naar 16 procent in 2023; 
  • een toename van de werkgelegenheid van ten minste 15.000 voltijdbanen extra; 
  • de besparing van energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent reductie per jaar.

Voor twee doelen zijn intensiveringen nodig:

  • additionele energiebesparing van 100 PJ in 2020; 
  • 14 procent hernieuwbare energieopwekking in 2020.

Voorzitter Ed Nijpels: “De Borgingscommissie komt naar aanleiding van de resultaten uit de NEV 2015 met een pakket gerichte maatregelen op de terreinen die tekort schieten. Dit pakket zullen wij eind november in de Voortgangsrapportage 2015 presenteren.” In de Voortgangsrapportage toont de Borgingscommissie de voortgang van alle domeinen binnen het Energieakkoord in het afgelopen jaar.

Nijpels overhandigt de Voortgangsrapportage 2015 eind november aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De minister van Economische Zaken zal de Voortgangsrapportage daarna naar de Tweede Kamer sturen.