Tiende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

08 januari 2016

De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 15 december voor de tiende keer bijeengekomen. De bijeenkomst stond in het teken van vier pitches over afspraken uit het Energieakkoord. Verder werd de commissie bijgepraat over de binnenkort verwachte Voortgangsrapportage 2015 en de Uitvoeringsagenda 2016 die in het eerste kwartaal van 2016 uitkomt.

Energie Prestatie Keuring (EPK)

Het afgelopen jaar zijn negen pilots uitgevoerd met de zogenoemde Energie Prestatie Keuring. Deze keuring ondersteunt bedrijven en instellingen die niet aan de meerjarenafspraken energie-efficiency deelnemen. In het Energieakkoord staan afspraken over een betere uitvoering en handhaving van energiebesparende maatregelen. De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (waaronder industrie, vastgoed en agrosectoren) om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Stef Strik van het ministerie van IenM vertelde in de Borgingscommissie dat de wettelijke verplichting in de Wet milieubeheer geen garantie biedt dat de maatregelen worden genomen. Uit de pilots blijkt dat de EPK een goed middel is om samenwerkingsafspraken te maken. In een reactie liet VNO NCW weten dat bedrijven enthousiast aan de slag gaan met de EPK. Het wordt nu op regionaal gebied uitgerold met een bereik van 1500 bedrijven, daarna zal het naar de sectoren gaan en uiteindelijk landelijk. Volgens Stef Strik kan via de EPK enkele tientallen petajoules worden bespaard.

Lokale Energie Etalage

Lian Merkx van de VNG informeerde de Borgingscommissie over de website www.lokaleenergieetalage.nl. op deze website, die sinds enkele maanden in de lucht is, is allerlei data te vinden over hoe energie in gemeenten wordt gebruikt. “De website inspireert en informeert, voorbij de lijstjes,” zei Merkx. “Met de data kunnen gemeenten informatie krijgen en aan de hand daarvan hun ambitie bepalen. De data helpen ook bij analyses en om inspiratie te krijgen.” Zo zijn op de website ook een groot aantal lokale iconen te vinden.

Wind op land

Hans Timmers gaf in de vergadering uitleg over de gedragscode wind op land. De gedragscode is een hulpmiddel om met weerstand rondom windprojecten om te gaan. Zowel milieuorganisaties, overheid als de ontwikkelaars onderschrijven de code. De boodschap van Timmers was dat elk project uniek is, elke locatie uniek is en dat er dus per project moet worden gekeken wat er nodig is. “Wil je windprojecten versnellen dan is het van belang om in een vroeg stadium iedereen er al bij te betrekken.” Uit de eerste evaluatie van de gedragscode blijkt volgens Timmers dat iedereen wel met de gedragscode bezig is maar dat er wel grote verschillen zijn. Projectontwikkelaars kunnen het ook niet alleen, zei Timmers. “Het bevoegd gezag heeft hier duidelijk een verantwoordelijkheid.”

Ook Katja Langen van Eneco nam de leden van de Borgingscommissie mee in de praktijk van de windmolens. “Bij de start van een nieuw project moet je realiseren dat bewoners schrikken als zij een windmolen in hun omgeving krijgen. Het is ook niet niets, windmolens zijn ook echt aanwezig in de leefomgeving,” vertelde zij. Bij Eneco is dat besef aanwezig en vandaar dat zij het op een andere wijze aanpakken. “De sleutel tot succes is procesparticipatie. Al in een vroeg stadium nemen we iedereen mee in onze plannen. We zijn niet alleen transparant naar de omgeving, maar gaan ook in dialoog en betrekken omwonenden bij de ontwikkelplannen.” Volgens Langen is het van het grootste belang om voldoende tijd in te bouwen voor de procesparticipatie. In de Borgingscommissie deed zij daarom een oproep om vooral daarop te sturen bij windprojecten en ook vooral gebruik te maken van het momentum.