Dertiende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

08 december 2016

De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 1 november voor de dertiende keer bijeengekomen. De bijeenkomst werd geopend met gebak om de lancering van de webapplicatie energieopwek.nl luister bij te zetten. Daarnaast hielden ECN en PBL een presentatie over de Nationale Energieverkenning 2016 en de KWINKgroep over de evaluatie van het Energieakkoord.

Lancering energieopwek.nl

De vergadering van de Borgingscommissie werd feestelijk geopend met de lancering van de webapplicatie www.energieopwek.nl. De webapp, die op basis van expertise bij Entrance (Hanzehogeschool Groningen) is ontwikkeld, laat zien hoeveel megawatt (MW) duurzame energie er uit wind, zon en biogas afzonderlijk en samen dagelijks wordt geproduceerd. In een kort interview vertelden de initiatiefnemers Martien Visser van Entrance, André Jurjus van Netbeheer Nederland, Han Fennema van de Gasunie en Ben Voorhorst van TenneT wat de webapplicatie bijdraagt en waarom zij de webapp belangrijk vinden. Voorzitter van de Borgingscommissie Ed Nijpels reageerde enthousiast: “Hopelijk kunnen we de webapp snel uitbreiden zodat we realtime een nog breder beeld krijgen wat aan duurzame energie in Nederland wordt geproduceerd.”

Nationale Energieverkenning 2016

Michiel Hekkenberg (ECN) en Peter Hammingh (PBL) presenteerden in de Borgingscommissie de resultaten uit de Nationale Energieverkenning 2016. De verkenning geeft de stand van zaken van de energiehuishouding in Nederland. In de NEV 2016 zijn maatregelen uit het Energieakkoord meegenomen met de peildatum 1 mei 2016. De maatregelen uit het intensiveringspakket, waarmee alle vijf doelen van het Energieakkoord binnen het bereik komen, konden hierdoor in de NEV 2016 nog niet worden doorgerekend.
Uit de NEV 2016 blijkt dat het energiesysteem taai is, waardoor het niet eenvoudig is ambities snel te realiseren. Dat bleek ook uit de vragen vanuit de Borgingscommissie. Els Bos (FNV) vond het verheugend dat de NEV 2016 aangeeft dat het netto werkgelegenheidsdoel nog steeds binnen bereik lijkt te zijn. Wel riep zij op oog te houden voor de onzekerheid van het werkgelegenheidseffect. Marten van der Gaag (IPO) complimenteerde branches, provincies en gemeenten die succesvol de processen rondom wind op land weten te kantelen. “In plaats van een windproject door te drukken, wordt het steeds meer een co-creatie van onderaf,” zei hij.

Evaluatie KWINKgroep

Rogier van Schelven van de KWINKgroep nam de Borgingscommissie mee in de bevindingen uit het evaluatierapport van de KWINKgroep. In de evaluatie is gekeken of de aanpak voldoet om de doelen van het Energieakkoord te kunnen halen. Uit de evaluatie blijkt dat de aanpak tot een versnelling van de energietransitie in Nederland heeft geleid. Op de vraag uit de commissie wat de aanpak nu zo uniek maakt antwoordde Van Schelven: Het Energieakkoord vormt een trendbreuk met de periode voordat deze aanpak er was. De 47 ondertekenaars werken nu gezamenlijk en doelgericht aan het uitvoeren van de maatregelen.
Uit de evaluatie blijkt dat de borgingsfunctie in belangrijke mate zoals beoogt functioneert, maar dit kan op een aantal onderdelen nog verder worden versterkt. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Het proces zoals dat hier is ingezet met alle partijen aan tafel is redelijk uniek in de hele wereld. Het is ingewikkeld geweest en uit het niets met zoveel partijen ontstaan. Het is logisch dat er aanbevelingen voor verbeteringen zijn en die worden zeker opgepakt. Dit proces vraagt om voortdurende aanpassing en betrokkenheid van alle partijen.”

Meer informatie