Borgingscommissie in gesprek over burgerparticipatie bij energietransitie

22 juni 2017

De energietransitie zal ons landschap ingrijpend veranderen. Tijdens haar zestiende vergadering van 21 juni besprak de Borgingscommissie hoe burgers en bedrijven op lokaal niveau kunnen worden meegenomen in deze verandering.

Omwonenden betrekken bij besluitvorming in omgeving

Op uitnodiging van de Borgingscommissie deelden Albert Koers en Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) hun ervaringen met burgerparticipatie. NLVOW is betrokken bij een groot aantal windprojecten en signaleert dat omwonenden nog onvoldoende zeggenschap krijgen bij de ontwikkeling van windenergie op land. Dit heeft in tal van projecten geleid tot weerstand van omwonenden en kan een ernstige belemmering van de energietransitie gaan vormen. Koers en Rietveld zijn van mening dat een kwaliteitsstandaard voor burgerparticipatie nodig is, bij voorkeur te verankeren in de Omgevingswet. Om zeggenschap van burgers te bevorderen hebben zijn initiatief genomen tot oprichting van het Nationaal Platform Burgerparticipatie Omgevingsprojecten (NPBO).

Decentrale overheden pakken hun rol bij energietransitie

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland en vertegenwoordiger van het IPO in de Borgingscommissie, sprak de Borgingscommissie toe overde praktische realisatie van de energietransitie op lokaal en regionaal niveau. Van Dijk constateert dat we in technologisch opzicht heel veel tot stand kunnen brengen, maar dat de energietransitie veel meer is dan technologische vernieuwing.Het is een grote sociale transitie waarmee iedere burger op enig moment mee te maken krijgt. De ervaring leert dat bewoners goed in staat zijn om de noodzakelijke keuzes te maken voor de energietransitie in hun eigen omgeving.
Samen met bevolking moeten we van het NIMBY-effect naar het WIMBY-effect (Welcome In My Backyard),’ aldus Van Dijk. Dat vraagt een grote inzet van decentrale overheden, in samenspel met het Rijk. Onlangs hebben provincies, gemeenten en waterschappen een Investeringsagenda aan Kabinet en informateur aangeboden. Van Dijk constateert: ‘Het is voor het eerst sinds 1815 dat provincies, gemeenten en waterschappen op zo’n grote schaal de handen ineen slaan”.

Hernieuwbare energie

In het Energieakkoord is afgesproken in 2020 14% en in 2023 16% hernieuwbare energie te realiseren. Naast windenergie op land en zee en bijstook van biomassa moet daarvoor186 Petajoules energie worden opgewekt uit andere hernieuwbare bronnen. De heer Olof van der Gaag van de NVDE informeerde de Borgingscommissie over de verschillende versnellingstafels die deze doelstelling in verschillende thema’s en initiatieven vertalen.