Borgingscommissie werkt aan bereiken doelen Energieakkoord

16 november 2017

Er is flink werk aan de winkel voor de Borgingscommissie. Uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) blijkt dat de energietransitie uit de startblokken komt. Er zijn echter nog wat horden te nemen, voordat alle doelen van het Energieakkoord binnen bereik zijn.

Zo is er een sterke stijging van het aandeel hernieuwbare energie. De prognose in 2020 komt echter uit op 12,4 terwijl het 14 procent moet zijn. Ook zijn er grote stappen gezet op het gebied van energiebesparing. De aanvullende energiebesparing telt nu op tot 75 PJ terwijl het 100 PJ moet zijn. De groei van banen op het gebied van duurzame energie blijft achter. De verwachting is echter dat als de tekorten bij hernieuwbare energie en energiebesparing worden aangepakt, ook het aantal banen zal groeien. Momenteel wordt geïnventariseerd wat er aan mogelijkheden ligt om de doelen te halen. De komende maand willen de partijen daar overeenstemming over bereiken. 

Knelpunt
Bij hernieuwbare energie zit een groot knelpunt bij wind op land. Daar zou volgens afspraken over drie jaar 6000 MW moeten staan. Toenmalig minister Kamp was in juni optimistisch dat het doel gehaald wordt. Een aantal maatregelen die het ministerie van Economische Zaken heeft genomen, zijn nog niet meegenomen in de berekeningen voor de NEV. Ook wordt er mogelijk op het gebied van aardwarmte en zonne-energie meer vooruitgang geboekt dan waarop tot nu toe was gerekend. 

Wet Milieubeheer
Bij energiebesparing blijken veel bedrijven nog niet te voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer. Die wet verplicht instellingen tot het treffen van besparingsmaatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. De handhaving van deze wet is ook nog niet op stoom. Ook blijken veel gebouwenbeheerders niet goed te weten wat de wet inhoudt. Hier valt dus ook winst te behalen.