Conferentie Energieakkoord in versnelling

08 maart 2017

De SER-Borgingscommissie heeft dinsdag 7 maart in het SER-gebouw in Den Haag een drukbezochte conferentie Energieakkoord in versnelling gehouden. Onder het toeziend oog van de rekenaars van PBL en ECN werden zes nieuwe initiatieven gepresenteerd die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie in Nederland. Pieter Hammingh (PBL) schetste kort het kader waar de nieuwe initiatieven aan moeten voldoen om mee te kunnen tellen in de jaarlijkse Nationale Energieverkenning.

Hernieuwbare energievoorzieningen

Han Fennema (KVGN) beet namens de gassector het spits af met de presentatie: Minder Co2: wij doen mee. Met hun initiatief geeft de gassector aan dat zij graag een rol willen spelen in het Energieakkoord, vertelde Fennema. “Gas kan daar een rol spelen waar geen duurzame alternatieven zijn en daarom willen we het aandeel hernieuwbaar gas vergroten,” zei hij.

Koen Eising (Alliander) en Peter Struik (Rijkswaterstaat) presenteerden mede namens ProRail, Enexis en Stedin het Petaplan dat door nauwe samenwerking tussen infrabeheerders resulteert in een forse vergroening van het energieverbruik op publieke gronden. Door slim samen te werken bij de planning en aanleg van netwerkvoorzieningen kunnen projecten sneller en goedkoper tot stand komen, zo bleek uit de gepresenteerde plannen.

Peter-Siert Schoonman (Unie van Waterschappen) en Peter Struik (Rijkswaterstaat) onderstreepten hun ambitie in de presentatie Van monsterverbond naar energietransitie. Dat monster wordt gezien als een combinatie van grote kansen en grote opgaven. “Het watersysteem heeft grote toegevoegde waarde voor de energietransitie,” vertelde Schoonman. “Een kans is bijvoorbeeld zonne-energie op water, maar dan moeten we als opgave wel zorgen dat zonne-energie op water ook stormbestendig is.

Manifest, winstpakkers en laaghangend fruit

Hans Koole van de Nederlandse Vereniging van ondernemers in het Thermische Isolatiebedrijf (VIB) rekende voor dat er nog behoorlijk wat energie-efficiency is te behalen in zijn branche. Hij noemde dat zelf winstpakkers. Inmiddels zijn in zijn branche enkele pilots in gang gezet om de winst van de energietransitie te kunnen gaan boeken.

Martin Mooij van de Dutch Green Building Council presenteerde samen met Annemarie van Doorn het deltaplan duurzame renovatie. Hun focus ligt op de bestaande bouw waar 40 procent van de emissie plaatsvindt en zodoende veel laaghangend fruit herbergt. “Er is behoefte aan samenwerking en leiderschap bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en wij zien dat steeds meer ontstaan.” In het deltaplan staan de mogelijkheden en de integrale aanpak centraal.

Erik van Engelen (Uneto-VNI) en drie leden van zijn brancheorganisatie voor installateurs boden voorzitter Ed Nijpels een manifest aan. “Wij hebben sinds 2013 hard gewerkt aan de uitvoering van het Energieakkoord maar dat leverde nog geen meetbare petajoules op. Dat gaat nu veranderen. Met de installateur als energieregisseur gaan we de volgende fase in waarin hoogwaardige installateurs informeren, adviseren en ook afspraken maken.”

Naast de presentaties waren ook nog enkele kortere pitches van onder meer VNG, KLM en Transport en Logistiek.

De Borgingscommissie gaat de komende periode na of de rijke oogst aan gepresenteerde initiatieven ook kan bijdragen aan de doelen van het Energieakkoord, zei voorzitter Ed Nijpels. Mogelijk kunnen zij dan een plek krijgen in de Nationale Energieverkenning 2017 die de staat van de energiehuishouding van Nederland en de langetermijnvooruitzichten jaarlijks weergeeft.