Voor de zomer Klimaatakkoord op hoofdlijnen

22 maart 2018

Nu bekend is wie er aan tafel zitten bij het Klimaatakkoord begint het echte werk. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Aan het eind van het jaar moet het akkoord rond zijn. Een kort overzicht hoe het proces verloopt.

De planning:

Ambitieuze tijdlijn met vier fases

 • Opstartfase: voorbereiding van het proces, inzetbepaling
 • Inventariserende fase: partijen leggen bijdragen/inzet op tafel
 • Verkennende fase: inventarisatie knelpunten
 • Consoliderende fase: toewerken naar concrete afspraken

In de zomer afspraken op hoofdlijnen, PBL rekent afspraken door.

Tweede helft van het jaar uitwerking tot concrete programma’s. De uitvoering van het akkoord start in 2019.

De kaders van het kabinet

 1. Eén centraal doel: 49% broeikasgassenreductie in 2030 ten opzichte van 1990
 2. Kostenefficiëntie moet leidend zijn bij keuzes
 3. Het Regeerakkoord is uitgangspunt
 4. Maatregelpakketten zijn toekomstgericht
 5. Afspraken zijn concreet en volledig
 6. Integrale aanpak is nodig
 7. Het akkoord dient het publieke belang
 8. Afspraken zijn doorrekenbaar

Het gebeurt aan vijf tafels

Er zijn vijf sectortafels; industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, Landbouw en landgebruik. Elke tafel zorgt dat er op hun terrein een akkoord komt. De zesde tafel is het Klimaatberaad. Die coördineert, bewaakt de voortgang van het totaal en zorgt voor de samenhang. Er zijn onderwerpen die meerdere tafels raken. Neem bijvoorbeeld aardwarmte. Dat is nodig om de industrie van het gas te krijgen, maar ook om huizen te verwarmen en voor gebruik in de tuinbouwkassen. Dat zijn al drie tafels die er iets mee kunnen.

Aan de sectortafels zitten partijen die: 

 • Concrete bijdrage leveren aan de transitie binnen de sector.
 • Kennis inbrengen.
 • Met mandaat afspraken kunnen maken.

Daarnaast kan elke tafel subtafels maken. Daaraan kunnen op specifiek onderdelen extra partijen worden uitgenodigd. Ook komen er werkconferenties, expertmeetings en bijeenkomsten voor meer input.

Het Klimaatberaad stuurt op algehele voortgang, doorsnijdende thema’s en zorgt dat het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) alles doorrekent.

 • De kern van het Klimaatberaad bestaat uit de 5 voorzitters van de tafels en een vertegenwoordiger van het Rijk.
 • Om het draagvlak te borgen is er de brede samenstelling met vertegenwoordigers van diverse organisaties

Er komen taakgroepen voor onderwerpen die voor elke tafel van belang zijn

Het gaat hierom de zogenoemde doorsnijdende thema’s. Er zijn er tot nu toe vier benoemd: Financiering, Arbeidsmarkt en Scholing, Innovatie, Ruimtelijke inpassing. Deze taakgroepen leveren kennis en advies. Bij werkgelegenheid bijvoorbeeld is het van groot belang dat er genoeg mensen met de juiste kennis en kunde zijn om alle plannen te realiseren die per tafel worden afgesproken.