Meer tempo bij hernieuwbare energie

21 februari 2018

Het tempo gaat omhoog om nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie te realiseren. Vooral bij Wind op land is de noodzaak groot. Ook extra capaciteit op rijksgronden en bij waterschappen wordt ingezet. Daarnaast dragen ook een aantal pilots met aardwarmte van meer dan 4 kilometer diepte bij aan de groei. Dit zijn een aantal maatregelen uit het aanvullend pakket voor het Energieakkoord. 

Tempo hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

De monitoring van Wind op land wordt sterk geïntensiveerd. Bij knelpunten in de uitvoering kan nu op hoog niveau sneller worden bijgestuurd. Verhoging van de druk is nodig om te zorgen dat de afspraak die provincies en Rijk in 2013 maakten, gerealiseerd wordt. Dat ging over 6000 MW windvermogen op land in 2020.
De voorzitter van de Borgingscommissie krijgt vanaf nu elk kwartaal een overzicht van de voortgang. Dat levert per project een actueel beeld van knelpunten op en welke partij actie moet ondernemen. Dit stelt voorzitter Nijpels in staat, waar nodig, snel in overleg met de minister maatregelen te nemen om te zorgen dat partijen hun afspraken nakomen. Als overleg tot niets leidt, adviseert Nijpels de minister dwingend in te grijpen.

2020 kritisch, 2023 ruimschoots binnen bereik

Het doel is om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken en in 2023 16 procent. De NEV constateerde dat het doel in 2023 met 17,3 procent ruimschoots gehaald wordt. Het tussendoel in 2020 zou op 13 procent blijven steken. De extra inspanning bij Wind op land moet het gat helpen te dichten. Er zitten projecten in de pijplijn die goed zijn voor 6900 MW vermogen. Het doel is 6000 MW in 2020.

Ed Nijpels: “Wind op land is een taai dossier. Er zijn plannen genoeg. We moeten nu zorgen dat ten minste 6000 MW op tijd afkomt. Het liefst in overleg en met daadkracht. Desnoods met ingrijpen van de minister.

 Hernieuwbare  energie

  • Versnelling aanpak Wind op land
  • Duurzame opwekking rijksgronden en waterschappen
  • Projecten ultradiepe (>4KM) geothermie
  • Verbetering subsidieregelingen