Voortgang van het Energieakkoord loopt door

26 juni 2018

Het valt misschien niet op tussen alle publiciteit over het klimaatakkoord maar de uitvoering van het Energieakkoord gaat met volle kracht door. De afspraken uit uitvoeringsagenda van begin dit jaar worden intensief gevolgd door de Borgingscommissie. Waar nodig wordt bijgestuurd.

Windmolens

Eind dit jaar komt er een voortgangsrapportage. Daarin worden de resultaten van de inspanningen zichtbaar. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) komt dit jaar met een globale analyse van de voortgang. De reden hiervan is het Klimaatakkoord. Het PBL is druk met de doorrekening. Daarom komt er dit jaar ook geen Nationale Energie Verkenning (NEV). Het PBL komt met een integrale doorrekening waarin ook de lopend afspraken het Energieakkoord zijn meegenomen.

Doelen dichterbij

In de lopende uitvoeringsagenda voeren drie onderwerpen de boventoon. Dat zijn betere handhaving op energiebesparing in de wet Milieubeheer, wegnemen van wettelijke knelpunten bij windenergie op land en betere borging van de uitvoering van afgesproken maatregelen. Dat moet helpen die om de doelen van 2020 dichterbij te brengen.

Wind op land

Onder regie van Ed Nijpels, de voorzitter van Borgingscommissie Energieakkoord (BEA) hebben alle partijen op projectniveau hun rol geconcretiseerd om de uitvoering van projecten voor wind op land te versnellen. Oplossingen voor hardnekkige knelpunten worden nu uitgewerkt om snel besluiten te kunnen nemen. Een breed scala passeert daarbij de revue. Dat gaat van radarverstoring via risicozonering naar beter inrichten van de procedures. Alle partijen werken mee aan snellere besluiten waar dit mogelijk is. De Borgingscommissie biedt waar nodig steun in dit proces.

Energiebesparing

Energiebesparing is vaak een “quick-win”. Maar de resultaten bleven achter bij de ambities. Met het invoeren van de informatieplicht bij de Wet Milieubeheer gaan bedrijven nu zelf aan de slag en kunnen overheden beter focus aanbrengen bij hun handhavingsacties. Het ministerie en de bedrijfstak hebben de uitvoering voortvarend opgepakt. Als alle afspraken worden uitgevoerd gaat dit goed bijdragen aan de doelstelling energie te besparen.

Borging bij deelnemers

De interne borging van de uitvoering is ook een verantwoordelijkheid voor alle ondertekenaars van het Energieakkoord. In diverse sectoren is de eigen borging verbeterd om meer zekerheid te bieden op het behalen van de doelen, zoals bijvoorbeeld rond de afspraken over de besparing van de woningbouwcorporaties.