Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei van start

Op 18 november kwam de voltallige commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei voor het eerst bijeen onder leiding van voorzitter Ed Nijpels. Deze commissie neemt het op zich de uitvoering van het in september gesloten Energieakkoord te monitoren.

Voorzitter Nijpels wees de aanwezigen op de grote verantwoordelijkheid die op hun schouders rust. Immers de uitwerking en het uiteindelijke succes van dit akkoord is de taak van alle partijen die het akkoord hebben ondertekend. ‘Dit is geen SER-akkoord, dit is uw akkoord. Het is nu aan u!’ zo drukte hij de aanwezigen op het hart.

Samenstelling
De Commissie Borging Energieakkoord representeert de volle breedte van de bij het akkoord betrokken organisaties en de verschillende geledingen: werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden.

Taken
De Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei gaat zich bezighouden met: 

  • Bewaken van de voortgang. Dit impliceert dat in beeld wordt gebracht of de gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd, of die uitvoering vordert en afgesproken deadlines worden gehaald.
  • Operationaliseren. Daar waar in het Energieakkoord procesafspraken zijn gemaakt is een operationalisering in concrete afspraken noodzakelijk. 
  • Aanjagen. Daar waar afspraken vertraging oplopen worden de betrokken organisaties zo mogelijk ondersteund en geadviseerd. 
  • Ontwikkelen van methodieken en opbouwen van kennis. In 2016 zal het akkoord worden geëvalueerd. Een evaluatiemethodiek is nodig ter voorbereiding op deze evaluatie. 
  • Bijsturen. Daar waar de afspraken tekortschieten om de gestelde doelen te realiseren, zal de commissie in overleg met betrokkenen bijsturen. 
  • Inventariseren tekortkomingen. Werkendeweg kan blijken dat het Energieakkoord op relevante thema’s of beleidsdomeinen tekortschiet. In dat geval zal de commissie aanvullende afspraken bevorderen. 
  • Initiëren van vervolgactiviteiten. Het Energieakkoord is de start van een langjarig transitieproces. Zeker waar afspraken een korte looptijd hebben, ligt het voor de hand vervolgactiviteiten te initiëren. Dit leidt tot een voortrollende agenda. 
  • Toekomstagenda. Gelet op de langetermijndoelstellingen in 2030 en daarna is het belangrijk om de voortrollende agenda aan te laten sluiten op de langetermijndoelen die zowel op nationaal niveau als in internationale gremia worden afgesproken.

Vliegende start
Sinds het afsluiten van het akkoord zijn op tal van terreinen al flinke stappen gezet om de afspraken in acties om te zetten. In de vergadering werden hiervan enkele inspirerende voorbeelden gepresenteerd. Zie voorbeelden in de rechterkantlijn.

Voortgangsrapportages
Voor een zorgvuldige monitoring gaat de commissie een concreet werkplan opstellen en een jaarlijkse voortgangsrapportage. De eerste tussenrapportage is voorzien voor de zomer van 2014.

Vervolgbijeenkomsten
De commissie heeft het voorstel van de voorzitter overgenomen: het overleg van de Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei is voortaan openbaar. Belangstellenden zijn welkom. De volgende bijeenkomsten zijn gepland voor 4 februari en 6 mei 2014.