Commitment Energieakkoord blijft onverminderd na analyse ACM

26 september 2013

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte vandaag een analyse bekend waarin zij concludeert dat de afspraak om vijf oude kolencentrales te sluiten in de huidige vorm in het Energieakkoord waarschijnlijk in strijd is met de mededingingswet. Partijen die het Energieakkoord ondertekenden nemen kennis van de informele zienswijze van de ACM en zullen deze de komende tijd nader bestuderen om tot een oplossing te komen. SER-voorzitter Wiebe Draijer laat namens de ondertekenaars weten dat de voorlopige conclusie van ACM geen consequenties heeft voor het commitment van partijen aan het Energieakkoord.

De partijen achter het Energieakkoord erkennen de voorwaarden die ACM stelt en gaan op zoek naar mogelijkheden om binnen deze voorwaarden tot sluiting van de beoogde kolencentrales over te kunnen gaan. ACM heeft aangeboden hierin mee te denken. Daarnaast zal er met de Europese Commissie overlegd worden.

De ondertekenaars van het Energieakkoord merken echter op dat ACM de maatregel om de kolencentrales te sluiten geïsoleerd heeft onderzocht. Het Energieakkoord omvat een integraal pakket van maatregelen. Het sluiten van de vijf kolencentrales is een van de vele onderling samenhangende afspraken daarin. Het effect van deze individuele maatregel kan niet los worden gezien van het effect van andere maatregelen waardoor het Energieakkoord in totaliteit tot de gewenste verduurzaming van onze energievoorziening leidt. Wiebe Draijer laat weten dat partijen onverkort doorgaan met de uitwerking van het Energieakkoord.


Meer informatie bij:
Jolanda Maas, M 06 53410976; E j.maas@ser.nl
Janneke Doornebal, M 06 18481869; E j.doornebal@ser.nl