Versterking van het Europese systeem voor emissiehandel

Een goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel (ETS) is nodig voor de langetermijnontwikkeling richting een duurzame energievoorziening. In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over de versterking van het ETS op Europees niveau. Ter ondersteuning heeft bureau Ecofys onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot versterking van het ETS.

Een belangrijk onderdeel van het ETS is dat bedrijven een hoeveelheid gratis rechten krijgen om CO2 uit te stoten. In de huidige situatie wordt deze hoeveelheid gebaseerd op hun historische productie. Wanneer bedrijven minder gaan produceren, bijvoorbeeld door een ongunstige economische ontwikkeling, krijgen ze meer rechten dan ze nodig hebben. Dit leidt tot een daling van de CO2-prijs en nodigt niet uit tot investeringen in meer CO2-efficiënte productie. Wanneer bedrijven door gunstige omstandigheden kunnen groeien, zullen ze rechten moeten bijkopen, ook wanneer ze binnen hun sector bovengemiddeld CO2-efficiënt produceren. Dit kan bedrijven weerhouden van investeringen in groei binnen Europa. Het huidige systeem geeft dus ongewenste prijsprikkels.

De studie van Ecofys komt met een voorstel voor een andere toekenning van gratis CO2 emissierechten aan bedrijven, zogenaamde dynamische allocatie. Hierbij wordt toekenning van gratis rechten gebaseerd op de werkelijke uitstoot van het bedrijf en een sectorbenchmark voor realistische verbetering van de CO2 efficiëntie. Investeringen in meer CO2-efficiënte productie worden zo lonend. Bedrijven die er in slagen hun uitstoot te realiseren kunnen overtollige rechten verkopen aan de bedrijven die rechten nodig hebben.

Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van het Rijk, VNO-NCW/MKB, VEMW, VNCI, FME, De Groene Zaak, Energie Nederland en Stichting Natuur & Milieu.

Zie verder: het onderzoek van Ecofys