Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei

6 september 2013 - Nederland zet vandaag een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

“Dit is een bijzondere dag”, volgens SER-voorzitter Wiebe Draijer. “Alleen al omdat er niet eerder een energieakkoord is gesloten met zo veel partijen. Maar vooral omdat dit een markant moment voor ons land betekent. Ruim veertig partijen gaan aan de slag met het beschermen van onze leefomgeving, ook voor de generaties na ons. We geven een krachtige impuls aan de economie. We worden minder afhankelijk van de import uit het buitenland. En we verdienen investeringen terug. De burger kan voluit meedoen. Nederland gaat hiervan profiteren. Het is onze bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem.”

Ambitie
Partijen zetten zich in dit verband in om de volgende vier kwantitatieve doelen te realiseren:

 • een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; of te wel 100 PJ aan energiebesparing per 2020; 
 • een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 14 procent in 2020, en 
 • een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023;
 • 15.000 banen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.

Het Energieakkoord zet in op energie-efficiëntie als basis om concurrentiekracht te versterken en de bovenstaande doelen te bereiken. Het gebruikt innovatieve inzet van hernieuwbare energie waardoor de lasten voor burgers en bedrijven minder worden in vergelijking met het Regeerakkoord. Door het vrijmaken van substantiële investeringen over de komende jaren geeft het Energieakkoord een krachtige impuls aan de groei van de economie en daarmee de werkgelegenheid.

Tien pijlers
Het akkoord bestaat uit tien pijlers. Deze tien pijlers vormen een onderling versterkend geheel, en daarmee een integraal pakket. De tien pijlers zijn: 

 1. energiebesparing in de gebouwde omgeving en efficiëntieverbetering in het bedrijfsleven;
 2. opschalen van hernieuwbare energieopwekking; 
 3. stimuleren van decentrale duurzame energie;
 4. gereedmaken van energietransportnetwerk;
 5. goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel;
 6. CCS en kolencentrales;
 7. mobiliteit en transport;
 8. werkgelegenheid en scholing; 
 9. stimuleren commercialisering voor groei en export;
 10. financiering van duurzame investeringen.

Groene weg uit de crisis
Door een slimme aanpak die volop inzet op innovatie biedt dit akkoord het bedrijfsleven ook nieuwe kansen om te profiteren van de groeiende wereldmarkt voor schone technologieën. Ons land bezit veel kennis, maar maakt die onvoldoende ten gelde. Een sterke thuismarkt die de vraag aanjaagt kan als springplank fungeren voor wereldwijde afzet. Hiermee kunnen comparatieve voordelen van Nederland worden versterkt; dat is belangrijk voor toekomstige economische ontwikkeling en werkgelegenheid, ook in het midden- en kleinbedrijf.

Het Energieakkoord leidt daarnaast tot aanzienlijke werkgelegenheidseffecten in bijvoorbeeld de bouw- en installatiesector. Daarmee draagt het akkoord bij aan een groene weg uit de crisis.

Energieke samenleving
Dit Energieakkoord biedt handelingsperspectieven aan bedrijven en ook aan burgers.
Het Energieakkoord geeft bijvoorbeeld ruim baan aan burgerinitiatieven. Er zijn al veel coöperaties van burgers die gezamenlijk investeren in zonne- of windenergie. Die ‘energieke samenleving’ krijgt met dit akkoord een flinke stimulans. Het Energieakkoord zorgt ervoor dat mensen in praktische zin ontzorgd worden en dat investeren in energiebesparing of energieopwekking financieel aantrekkelijk is.

Doorrekening
Het Energieakkoord is voor een doorrekening voorgelegd aan Energieonderzoek Centrum Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving en Economisch Instituut voor de Bouw. De betrokken partijen concluderen op basis van de doorrekening dat het halen van het doel voor energiebesparing om forse inspanningen vraagt.
Partijen zijn overeengekomen dat zij, mocht de realisatie achterblijven bij de beoogde 100 PJ voor 2020, aanvullende maatregelen zullen verkennen en vaststellen. Op deze wijze committeren partijen zich om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.

Hoewel de doorrekening van specifieke maatregelen bij energiebesparing niet optellen tot de doelstelling, zijn partijen het er over eens dat die met aanvullend besparingspotentieel wel gehaald kan worden. De doorrekening laat verder zien dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie en werkgelegenheid met een forse inspanning haalbaar zijn. Het Energieakkoord leidt tot een flinke daling van onze CO2 emissies. Ten slotte zullen de energielasten voor burgers en bedrijven door dit akkoord lager uitkomen dan in het Regeerakkoord was voorzien.

Marsroute
De betrokken partijen leggen met dit akkoord hun betrokkenheid vast op de doelstellingen, de aangegeven maatregelen, en de bijbehorende borging. Uiteindelijk vormt het akkoord het startschot voor een marsroute voor de komende jaren. De bij dit akkoord betrokken partijen spreken met het akkoord dan ook onomwonden hun inzet uit om deze route aan te gaan, in het volle bewustzijn dat de komende jaren nog aanvullende uitdagingen wachten. Dat is dan ook de essentie van dit Energieakkoord voor duurzame groei: een pakket van afspraken om nu zo voortvarend mogelijk aan de slag te gaan, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid, in combinatie met de overeenstemming gezamenlijk die aanvullingen en bijstellingen gaandeweg vorm te geven die nodig zijn om de doelstellingen daadwerkelijk te bereiken. Hiertoe komt er een onafhankelijke commissie, met vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, die toezicht houdt op de voortgang.

Commitment
De volgende partijen hebben al naar gelang hun betrokkenheid op 6 september hun steun betuigd aan het Energieakkoord voor duurzame groei: Aedes, ANWB, Bouwend Nederland, Bovag, CNV, De Groene Zaak, De Natuur- en Milieufederaties, Deltalinqs, Duurzame Energiekoepel, e-Decentraal, Energie Nederland, EVO, Fietsersbond, FME-CWM, FNV, Formule E-team, Greenpeace, IPO, Klimaatverbond, LTO Nederland, Metaaluni, MHP, Milieudefensie, MKB Nederland, Natuur & Milieu, Nederland ICT, Nederland krijgt Nieuwe Energie, Netbeheer Nederland, NS, NVB, Pensioenfederatie, RAI Vereniging, Rijksoverheid, Stichting Zero Emissie Busvervoer, Transport & Logistiek Nederland, UNETO-VNI, Vastgoed Belang, VEMW, Verbond van Verzekeraars, VNA, VNCI, VNG, VNO-NCW, VNPI, Wereldnatuurfonds, Woonbond.

Politieke en maatschappelijke oproep
Aanleiding voor het maken van landelijke afspraken over duurzame groei was de politieke oproep en de behoefte aan nieuw elan in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De Sociaal-Economische Raad bood zijn platformfunctie aan en faciliteerde het proces. 

Download: Energieakkoord voor duurzame groei


Noot voor de redactie
Meer informatie:
Jolanda Maas: T 070 3499 578, M 06 53410976, E j.maas@ser.nl