Voorzitter Borgingscommissie praat vaste Kamercommissie Economische zaken bij over uitvoering Energieakkoord

4 april 2014

De Borgingscommissie Energieakkoord vindt het van belang leden van de vaste Kamercommissie Economische zaken op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord. Voorzitter Ed Nijpels voerde daarom op 2 april met hen een gesprek over de laatste stand van zaken.

Mobiliteit
Uit het gesprek bleek dat een aantal Kamerleden zich zorgen maakt over het onderwerp mobiliteit. Hierover waren in het Energieakkoord namelijk nog weinig concrete afspraken gemaakt. Er moet volgens Stientje van Veldhoven van D’66 sowieso nog veel gebeuren om de doelstellingen voor energiebesparing te halen. In de ‘sector’ mobiliteit is dit ook een belangrijk aandachtspunt. Nijpels geeft aan dat de werkgroep mobiliteit onder leiding van Pieter van Geel voor het begin van de zomer met een uitgewerkt pakket maatregelen komt.

Decentrale initiatieven
Kamerleden Van Tongeren van Groen Links, Mulder van het CDA en Dik-Faber van de Christenunie vragen aandacht voor de initiatieven die decentraal worden genomen door coöperaties. De coöperaties laten zich door de ingewikkelde regelgeving soms wat ontmoedigen. Volgens Van Tongeren worden huidige initiatieven door het Energieakkoord benadeeld.

Nijpels belooft om de hobbels die er op dat gebied zijn in kaart te brengen. Hij zegt ook dat de Borgingscommissie eerst een aantal maanden ervaring wil opdoen voordat wordt nagedacht over aanpassing van reeds genomen besluiten en afspraken. Daar moet bovendien ook een politiek besluit over komen. Niemand kan verwachten dat de uitvoering van zo’n omvangrijk akkoord meteen vlekkeloos verloopt.

Volgens Nijpels kunnen burgers nu gelukkig ook al profiteren van grote initiatieven uit het Energieakkoord. In de omgevingswet staan bijvoorbeeld allerlei richtlijnen en vergunningen beschreven die organisaties moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor het bouwen van onder meer windparken. In deze wet is de paragraaf Participatie opgenomen. Deze paragraaf geeft omwonenden van zo’n windpark de mogelijkheid om daarin te participeren. De omwonende wordt dan belanghebbende en dat resulteert in financieel gewin.

Financiering en financierbaarheid
Bij de Kamerleden is er verder interesse in de financiering van de uitvoering van het Energieakkoord. Nijpels zegt daarover dat er genoeg geld is en dat er partijen zijn die dit ter beschikking willen stellen, zoals banken en pensioenfondsen. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet bekend. De financiering is er, nu de financierbaarheid nog. Op 22 april komt hierover een rapport uit van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Nijpels zal dit rapport in ontvangst nemen.
Reinette Klever van de PVV wil graag weten of voor het publiek inzichtelijk wordt gemaakt wat de kosten zijn van het Energieakkoord. Nijpels geeft aan dat dit niet gaat gebeuren.

Witte vlekken
VVD-Kamerlid Leegte drukt de Borgingscommissie op het hart om te komen met duurzaamheidscriteria voor biomassa. Nijpels geeft aan ook dit mee te nemen. Alle 180 afspraken uit het Energieakkoord zijn voor hem immers belangrijk.
Kamerlid Vos van de PvdA mist nog een punt in de aanpak van de Borgingscommissie. Hij ziet graag een uitgewerkte tijdlijn naar de toekomst. Nijpels vertelt dat er al wel zulke lijnen zijn voor wind op land en wind op zee.