De mogelijkheden van open (geo)data

werkbijeenkomst Energieakkoord
Woensdag 19 februari 2014 kwamen in het SER-gebouw in Den Haag vertegenwoordigers van overheden, netbeheerders en het bedrijfsleven samen. Met elkaar verkenden zij het belang van open (geografische)data voor energietransities; een afspraak uit het Energieakkoord. Aan het einde van de ochtend werden de ideeën en conclusies besproken met voorzitter Ed Nijpels van de Borgingscommissie.

Lydia Dijkshoorn van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - voorheen Agentschap NL - ging in op het thema ‘Duurzame warmte’. Zij maakte inzichtelijk hoe onze samenleving een transitie doormaakt van een lineaire naar een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat afval niet meer maar is alleen nog sprake van herbruikbare restmaterialen. Deze transitie biedt daarom grote kansen voor een veel duurzamer energiegebruik.
Dijkshoorn gaf aan dat RVO een schat heeft aan open data. De Nederlandse overheid maakt namelijk steeds meer gegevens zonder restricties toegankelijk voor hergebruik. Open data bevorderen de toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie. Dergelijke data kunnen interessant zijn voor MKB-bedrijven die zich op de circulaire economie richten.

Marisca Zweistra presenteerde de Open Data Visie van Liander. Liander ziet open data als een middel om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen in het Energieakkoord. Eerder stelde Liander al verschillende datasets als open data beschikbaar, bijvoorbeeld de kleinverbruikersdata.

Laura Hakvoort van Gemeente Amsterdam presenteerde de Energie-Atlas van de stad. In deze atlas is het energiegebruik van de stad gedetailleerd geografisch inzichtelijk gemaakt. Maar de atlas bevat meer: ook allerlei potentiekaarten voor decentrale opwekking van energie (zon, wind) of energiebesparingen zijn in beeld gebracht. Hierdoor is deze atlas een echte inspiratie-atlas geworden.

Na afloop van de presentaties gingen de aanwezigen in groepen uiteen. In de groepen werden de informatiebehoeften besproken die samenhangen met de komende energietransities in Nederland. Een van de conclusies was dat voor onderbouwde besluitvorming door overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers een goede informatievoorziening en toegang tot data essentieel is. Open (geo)data van overheden maar ook van private partijen zijn hiervoor een welkome bron. Het is echter lastig om een overzicht te ontwikkelen van wat er allemaal aan data beschikbaar is of kan komen.

Ed Nijpels lichtte toe dat er al wordt gewerkt aan een zogenaamd ‘Energiedashboard’. Dit dashboard maakt de voortgang van maatregelen uit het Energieakkoord in grote lijnen grafisch zichtbaar. Verder gaf Nijpels aan dat data- en informatiebehoeften in feite thema’s zijn die in alle energievraagstukken van het Energieakkoord een rol spelen. Open data kan belangrijke toegevoegde waarde hebben bij de uitwerking van de maatregelen.
Het lijkt wenselijk om hieraan in de Borgingscommissie meer aandacht te besteden.

Ten slotte is afgesproken om een bijeenkomst te organiseren rond Duurzame Energie en Open Data. In overleg met de Borgingscommissie neemt het ministerie van Economische Zaken hiervoor samen met partners uit het werkveld het initiatief. Lees hierover meer.