SER-commissie Borging Energieakkoord van start

17 oktober 2013 – De Sociaal-Economische Raad heeft op 1 oktober de bijzondere commissie Borging Energieakkoord ingesteld. De commissie monitoort en bewaakt de voortgang van het Energieakkoord voor duurzame groei. Zij wordt verantwoordelijk voor de borging en governance.

Verantwoordelijkheden en kenmerken commissie
Een belangrijke factor voor succesvolle borging van de energietransitie in de komende jaren is de consistentie in beleid, uitvoering hiervan en bijsturing. Taken van de commissie zijn dan ook het toezien op naleving van de afspraken, een jaarlijkse rapportage over de voortgang, eventuele bijstellingen van maatregelen met het oog op de doelstellingen die zijn vastgesteld, mede in het licht van een uitgebreide evaluatie in 2016. Het doel van deze evaluatie is zeker te stellen dat de uiteindelijke ambities zoals vastgelegd in het akkoord worden bereikt. Bij deze evaluatie wordt ook bezien of de gekozen borgingsaanpak voldoet.
De commissie heeft een permanent karakter en kenmerkt zich door een brede samenstelling met volwaardige participatie van alle partijen. Ook is een onafhankelijke voorzitter benoemd.
De Commissie Borging Energieakkoord start half november 2013.

Voorzitter
Op verzoek van alle ondertekenaars van het Energieakkoord wordt drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels de onafhankelijke voorzitter van de borgingscommissie. De benoeming geldt voor vier jaar.
Tot zijn functies behoren onder andere het voorzitterschap van NLingenieurs, Thuiswinkel.org en Papierrecycling Nederland. Ed Nijpels heeft daarnaast een aantal maatschappelijke functies, bijvoorbeeld bij het Klimaatcentrum Internationaal Rode Kruis, Reclassering Nederland en de Stichting Water for Life.

Samenstelling commissie
De Commissie Borging Energieakkoord bestaat naast de voorzitter uit vertegenwoordigers van alle organisaties die het akkoord ondertekenden. De commissie organiseert de werkzaamheden zodanig dat deelnemende organisaties maximaal aan een succesvolle uitvoering kunnen bijdragen. Middelen hiervoor zijn onder andere werkgroepen, conferenties en internetconsultaties.