Tweede vergadering commissie Borging Energieakkoord: samen werken aan de uitvoering

5 februari 2014

Partijen uit het Energieakkoord werken samen hard aan uitvoering van de maatregelen die zij vorig jaar met elkaar afspraken. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord op 4 februari. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Bouwend Nederland en Binnenlandse Zaken gaven tijdens de vergadering presentaties over de voortgang van diverse maatregelen. Naast deze presentaties werd ook een toelichting gegeven op de pilot intersectorale scholing.

Resultaten
Voorzitter Ed Nijpels wijst op een aantal belangrijke resultaten die de laatste week bekend zijn geworden. Een daarvan is dat de financiering van het windmolenpark Typhoon in de Noordzee rond is gekomen. Volgend jaar wordt begonnen met de bouw van 150 windmolens ten noorden van Schiermonnikoog. Verder verwacht hij dat voor de zomer alle provincies de locaties voor windmolenparken op land kenbaar kunnen maken.

Werk in uitvoering
Kees Jan de Vet van de VNG gaf een toelichting op het strategisch VNG-programma Energie. Dit programma zal gemeenten ondersteunen bij het nemen van maatregelen voor lokale en regionale energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving. De ondersteuning bestaat onder andere uit het maken van prestatieafspraken met woningcoöperaties en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.
Joep Rats van Bouwend Nederland gaf een presentatie over initiatieven om energiebesparing in de koopsector te bevorderen. Het gaat dan onder meer om een revolverend fonds voor goedkope leningen, extra hypotheekruimte voor energiezuinige renovaties en een indicatief energielabel. De Groene Zaak bood na afloop van de presentatie aan om mee te denken over de extra mogelijkheden die nieuwe marktmodellen bieden voor de realisatie van energiebesparing in koopwoningen. Aedes en de Woonbond pleitten voor aandacht aan de vraagkant van de markt en de kansen voor energiebesparing bij huurwoningen.
Een van de pijlers van het energieakkoord richt zich op het wegnemen van financieringsknelpunten voor duurzame energieprojecten. Itske Lulof van de NVB lichte toe hoe banken, verzekeraars en pensioenfondsen samen deze knelpunten willen wegnemen. Ook zoeken zij naar samenwerkingsvormen om de energiecoöperaties te financieren. Vanuit IPO volgde het aanbod om in overleg te kijken hoe provinciale fondsen kunnen bijdragen aan de financiering van duurzame energie.

Monitoren van de effecten
Ton van Dril van ECN informeerde de vergadering over de Nationale Energie Verkenning (NEV) die met ingang van 2014 jaarlijks wordt uitgebracht. Met het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving brengt ECN in de NEV de effecten van energiebeleid in kaart en levert men prognoses van ontwikkelingen in de komende jaren. Deze informatie is belangrijk om de effecten van het energieakkoord goed te kunnen volgen. Daarnaast ontwikkelt de Borgingscommissie een instrument om de uitvoering van afspraken en de bereikte resultaten goed te kunnen volgen.

Elkaar verder helpen
De presentaties kregen veel bijval van de vergadering. Bovendien bleek er een grote bereidheid te zijn tot samenwerking. Partijen boden elkaar hulp, kennis en advies aan om knelpunten op te lossen of een betere doorwerking van maatregelen te realiseren. Daarnaast wezen partijen elkaar op het belang van een kritische houding bij een goede samenwerking.
Partijen zijn zich ervan bewust dat effectieve implementatie van 175 afspraken mogelijk moet zijn door focus op de gezamenlijke doelen, effectieve samenwerking, goed toebedelen van verantwoordelijkheden en het objectiveren van de voortgang.