Uitvoering Energieakkoord op stoom

Derde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

7 mei 2014 

Ruim een half jaar na ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei komt de uitvoering ervan flink op stoom. Dit bleek onder andere uit de vier pitches die partijen van het Energieakkoord gaven tijdens de derde vergadering van de Borgingscommissie op 6 mei. Voorzitter Ed Nijpels riep de commissie wel op om knelpunten ook te melden. Dit kan via het digitale MeldpuntKnelpunt dat speciaal hiervoor is ontwikkeld.

Ook in de vergadering kwamen al diverse knelpunten naar voren, zoals de aparte meter voor zonnepanelen als het gaat om decentrale energieopwekking. Deze meter is nodig om vast te stellen hoeveel energie er wordt opgewekt door een collectief. Ook voor ondernemers moet het opwekken van duurzame energie in een collectief aantrekkelijk zijn. Nu is dat niet het geval want voor hen gelden andere regels. Voorzitter Ed Nijpels liet weten dat alle partijen oog hebben voor deze problematiek en zoeken naar een oplossing.

Tijdens de eerste pitch nam Pieter Wouters van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de commissie mee in een presentatie over de ontwikkelingen rond een visie op de brandstoffenmix. De afgelopen maanden inventariseerden de betrokken partijen wat nodig is om de doelstellingen in 2020/30 te halen. Op 12 juni aanstaande vindt de laatste sessie plaats en daarna wordt de visie in een plan uitgewerkt.

Theo Rietkerk van het Interprovinciaal Overleg (IPO) informeerde de leden van de commissie over de voortgang van de uitvoering van maatregelen uit het Energieakkoord door het IPO. Rietkerk noemde tal van voorbeelden en deed dit per provincie. Gelderland is bijvoorbeeld druk bezig met de realisatie van een windenergiepark en zonnelint in de Betuwe. De voorbeelden die Rietkerk noemden worden de komende maanden uitgewerkt op de website van het IPO. Hij benadrukte dat het belangrijk is om als leden van de Borgingscommissie met concrete voorbeelden van elkaar te leren: “Hierdoor kunnen we met elkaar de energietransitie realiseren en versnellen.”

Namens de Unie van Waterschappen kreeg Rafaël Lazaroms het woord. De Waterschappen dragen bij aan het Energieakkoord door bijvoorbeeld uit afvalwater steeds meer energie te halen, in de vorm van biogas. Hierdoor bedraagt de productie duurzame energie nu al 2,3 PJ (bijna 25% van eigen behoefte). Ook kan de Energienota van € 90 miljoen fors naar beneden bijgesteld worden, met lagere waterschapslasten als gevolg. Lees de volledige presentatie over de ambities en acties van de Unie van Waterschappen in het Energieakkoord.

René Korenromp van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf een presentatie over de activiteiten van de werkgroep ETS. Belangrijk doel van de werkgroep is het aanscherpen van het emissieplafond.

Na deze presentatie benadrukte een aantal partijen dat een impuls voor de CO2-prijs van groot belang is. Deze prijs is nu veel te laag. De oproep is een voorwaarde voor een gezamenlijk ETS-lobby vanuit de Borgingscommissie. Het moet namelijk een stimulans zijn om te innoveren en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Jan van Oorschot gaf een toelichting op de functie van open data en de rol daarvan bij het Energieakkoord. Open data is: het voor iedereen open en beschikbaar stellen van digitale data via internet in een machine leesbare vorm. Belang van het delen van open data is het stimuleren van innovatie en economie.

Ten slotte gaf Ton van Dril van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een update over de Nationale Energieverkenning. Van Dril vertelde dat er de afgelopen maanden nieuwe instrumenten voor energiebesparing zijn gerealiseerd. In de uitvoering van het Energieakkoord worden echter vooral veel processtappen gezet. Het is nog te vroeg om concrete resultaten te meten en te berekenen.