Voortgang werkzaamheden Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei

10 december 2013 -

Voorzitter Ed Nijpels heeft de leden van de Borgingscommissie per brief geïnformeerd over de voortgang van de lopende werkzaamheden. Hieronder vindt u enkele elementen uit zijn brief.

Meldpunt/Knelpunt
Nijpels schrijft zeer te hechten aan praktijkervaringen. Het uitvoeren van het Energieakkoord voor duurzame groei gaat gepaard met vallen en opstaan, met leren van incidenten en van successen. Het signaleren van knelpunten is hier een belangrijk onderdeel van. Vandaar dat hij in samenspraak met bestaande voorzieningen een Meldpunt/Knelpunt wil introduceren. Van geval tot geval kan dan met de relevante partijen worden bezien waar genoemde knelpunten tot initiatieven/ingrepen moeten leiden.

Acties, effecten en resultaten
De samenwerkende planbureaus zullen bij de jaarlijkse voortgangsrapportage een bijbehorende integrale effectmeting opleveren. Bij de opzet van de effectmeting en de koppeling met de voortgangsmonitor zijn de ervaringen betrokken van de doorrekening van het Energieakkoord in de zomer van 2013. Dit betreft vooral de definitie van acties, resultaten en effecten en vertaling ervan naar het uniforme format dat binnenkort gepresenteerd zal worden. De afspraken uit het Energieakkoord laten zich daarbij als volgt indelen: 

  • de realisatie van de doelen van het akkoord (bv bijdrage aan 16 % hernieuwbare energie in 2023, aan 100 PJ energiebesparing in 2020);
  • de realisatie van de tussentijdse doelen (bv 35% energiebesparing in 2016); 
  • de realisatie van (tussentijdse) resultaten, dat zijn de (harde en meetbare) inzet van instrumenten en fysieke resultaten (bv het instrument van de SDE+ respectievelijk de energiebesparing van 300.000 woningen en andere gebouwen met per jaar minimaal 2 labelstappen). 
  • de realisatie van de concrete afgesproken actie (bv VNG neemt het voortouw een voorstel te maken voor het ondersteuningsaanbod voor energiebesparing in de gebouwde omgeving in 2013).

Overzicht implementatiedomeinen
De Borgingscommissie heeft op 18 november afgesproken bij de implementatie te werken met een set gezamenlijke kengetallen teneinde overzicht, samenhang, voortgang en kwaliteit van de implementatie te bewaken. De Borgingscommissie wil een dashboard gaan hanteren, zodat de voortgang transparant is en de jaarlijkse integrale voortgangsrapportage wordt vergemakkelijkt. De voortgangsmonitoring vindt op drie niveaus plaats: 

  • Op het hoogste niveau wordt inzichtelijk gemaakt welke implementatiedomeinen er zijn en wie voor de onderscheiden domeinen – soms handig als dat een lid van de BEA is die - een (lichte) coördinatierol op zich neemt; 
  • Op het tweede niveau wordt per implementatiedomein aangegeven welke afspraken zijn gemaakt en wat de stand van de uitvoering is. 
  • Het derde niveau betreft de specifieke afspraken; die wordt gemonitord door de professionele uitvoerder zelf en ook levert hij zelf de relevante kengetallen toe aan de borging van het geheel; de planning per afspraak(‘term sheet’) van de trekkers is idealiter toegankelijk.

Nijpels vraagt de commissieleden op korte termijn te reageren op een aantal concrete voorstellen, opdat eind 2013 een compleet overzicht van de implementatiedomeinen en de bijbehorende acties voorhanden is voor de website en er begin volgend jaar met een uniform format een eerste start gemaakt kan worden met het dashboard.