Start onderzoeken voor windparken in gebied Borssele

28 april 2014

Minister Kamp sprak op 24 april met de Tweede Kamer over windenergie. Tijdens dit Algemeen overleg vertelde hij van zijn voornemen om in 2015 kavelbesluiten te nemen voor windparken in het gebied Borssele. De routekaart voor de uitrolstrategie van Windenergie op Zee zal voor de zomer van 2014 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het gebied Borssele ligt buiten de 12 mijlszone voor de kust van Zeeland. Het is, samen met het gebied IJmuiden Ver, in 2009 in het Nationaal Waterplan aangewezen als gebied voor de ontwikkeling van nieuwe windparken op zee.

Het voornemen is om voor het gebied Borssele een ontwerp te maken van een kavelindeling en netaansluiting van de windparken. Daarvoor worden de benodigde onderzoeken gestart, onder meer een MER. De windenergiesector, de gebruikers van het gebied en belangengroepen worden betrokken bij de uitwerking van de onderzoeken.
Op basis van de resultaten van deze onderzoeken bereidt het Rijk keuzes voor voor een kavelbesluit, zoals bedoeld in de wet windenergie op zee. Het doel is dat in 2015 een ontwerp-kavelbesluit gereed is, kort na inwerkingtreding van de voorgenomen wet windenergie op zee. Een toelichting op de voorgenomen wet en de betekenis van kavelbesluiten kunt u vinden op www.internetconsultatie.nl/wetwindenergieopzee.

Tijdens het overleg met de Kamer gaven de Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu aan dat de haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12- mijlszone, de Structuurvisie Wind op Zee en de routekaart voor de uitrol van windenergie op zee in samenhang met elkaar worden beoordeeld. Ook dit zal onderdeel zijn van de rapportage die voor de zomer van 2014 aan de Kamer wordt aangeboden.

Bij dit project werken medewerkers van het ministerie van Economische zaken nauw samen met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat.

Voor eventuele vragen over het programma Wind op Zee, kunt u zich wenden tot het secretariaat, mevrouw Joyce Kemink- Clausen, j.kemink@minez.nl