Welke thema’s?

De uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei is uitgesplitst naar de volgende thema’s: 

Domein 1

Energiebesparing gebouwde omgeving

DOMEIN 1: ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING

Ambitie

 • 2050: energieneutrale gebouwde omgeving
 • Tot 2020: jaarlijks 300.000 bestaande woningen minimaal twee labelstappen vooruit.
 • vanaf 2020: (bijna) energieneutrale nieuwbouw, forse labelstappen in de huursector.
 • levert in 2023 18 tot 53 PJ op

Aanpak
Uitgangspunt is dat huishoudens en bedrijven zelf energie gaan besparen, maar met ondersteuning van overheden en marktpartijen. Het gaat hierbij om een combinatie van voorlichting en bewustwording, ontzorging en financieringsondersteuning.

Domein 2

Energieefficiencyverbetering industrie en agrosector

DOMEIN 2: ENERGIEEFFICIENCYVERBETERING INDUSTRIE EN AGROSECTOR

Ambitie

 • Het bedrijfsleven heeft de ambitie in internationaal verband leidend te zijn op het terrein van energie-efficiency.
 • levert in 2023 18 tot 34 PJ op

Aanpak
Uitgangspunt bij de gekozen maatregelen is dat bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor energiebesparing. Rijk, provincies en gemeenten zullen bedrijven hierbij actief ondersteunen.

Domein 3

Grootschalige hernieuwbare energieopwekking

DOMEIN 3: GROOTSCHALIGE HERNIEUWBARE ENERGIEOPWEKKING

Ambitie
Realisatie van 14 procent hernieuwbare energieopwekking in 2020 en 16 procent in 2023.

Aanpak
Organisaties zetten zich intensief in voor:

 • uitbreiding van windenergie op land en op zee; 
 • kostenreductie van wind op zee; 
 • een verantwoorde inzet van biomassa; 
 • opschaling van andere vormen van hernieuwbare energie als geothermie.

Domein 4

Hernieuwbare energieopwekking decentraal

DOMEIN 4: HERNIEUWBARE ENERGIEOPWEKKING DECENTRAAL

Ambitie
In 2020 voorzien minimaal 1 miljoen huishoudens en/of mkb-bedrijven voor een substantieel deel via hernieuwbare energie in hun elektriciteitsvraag. Dit leidt in 2020 tot een totaal opwekvermogen van circa 40 PJ.

Aanpak
Gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteunen lokale en regionale initiatieven. Ook energieleveranciers en netbeheerders leveren een bijdrage, onder meer met open data. Verder is er aandacht voor sociale en technologische innovatie, aanpassingen in de wet- en regelgeving en economische vernieuwing.

Domein 5

Energietransportnetwerken

DOMEIN 5: ENERGIETRANSPORTNETWERKEN

Ambitie
De transport- en distributienetwerken worden aangepast aan een groeiend aandeel hernieuwbare energie in het energiesysteem. 

Aanpak
Het Actieplan voor de Duurzame Energievoorziening van Netbeheer Nederland uit 2013 schetst de noodzakelijke aanpassingen in de energie-infrastructuur. Belangrijk onderdeel is de netaansluiting op zee voor de grootschalige bouw van windparken.

Domein 6

ETS-lobby en internationaal

DOMEIN 6: ETS-LOBBY EN INTERNATIONAAL

Ambitie

 • Een structurele versterking van het Europese systeem van emissiehandel (ETS)* per 1 januari 2021. Dit moet tot hogere CO2-prijzen leiden.
 • Compensatie van internationaal opererende energie-intensieve bedrijven t/m 2020. 
 • levert in 2050 80 tot 95% reductie van uitstoot broeikasgassen op t.o.v. 1990 

Aanpak
Op basis van een pakket om het ETS-systeem te verbeteren voeren het Rijk, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties een gezamenlijke lobby in Europa.

*Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is de handel in emissierechten. Emissierechten geven landen of bedrijven het recht om bepaalde broeikassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Emissiehandel is de handel in emissieruimte. De emissieruimte geeft aan hoeveel een land of bedrijf van een bepaald gas mag uitstoten (emitteren).

Domein 7

Kolencentrales en CCS

DOMEIN 7: KOLENCENTRALES EN CCS

Ambitie

 • Geleidelijke uitschakeling van de vijf kolencentrales uit de jaren tachtig.
 • Langetermijnvisie op de positie van CO2-opslag (CCS) in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Aanpak

 • Aanscherping van rendementseisen voor kolencentrales.
 • De rijksoverheid stelt een CCS-visie op en organiseert hierover een consultatieronde.

Domein 8

Mobiliteit en transport

DOMEIN 8: MOBILITEIT EN TRANSPORT

Ambitie

 • Energiebesparing van 15 à 20 PJ in 2020. 
 • In 2030 mag de sector maximaal 25 Mton CO2 uitstoten.
 • Het CO2-reductiedoel voor 2050 is 60 procent ten opzichte van 1990.

Aanpak
De agenda bevat perspectieven voor de lange termijn (groene groei) en maatregelen voor de korte termijn. Deze laatste richten zich op aanpassingen in technologie, gedrag, logistiek en de laadinfrastructuur.

Domein 9

Werk en scholing

DOMEIN 9: WERK EN SCHOLING

Ambitie
Extra werkgelegenheid in de periode 2014-2020 van gemiddeld ten minste 15.000 voltijdbanen (oftewel in de gehele periode 90.000 arbeidsjaren extra), voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.

Aanpak
De organisaties zetten zich in voor passende opleidings- en werk-naar-werk-faciliteiten. Voor jongeren moeten aantrekkelijke opleidingen beschikbaar komen die voor ‘groene’ banen opleiden. Om- en bijscholing (green skills) moet werkzoekenden voorbereiden op nieuwe banen in ‘groene’ groeisectoren.

Domein 10

Stimulering commercialisering

DOMEIN 10: STIMULERING COMMERCIALISERING

Ambitie

 • Een top 10-positie in op de mondiale CleanTech-ranking in 2030.
 • Een verviervoudiging van de economische waarde van de schone energietechnologieketen in 2020 ten opzicht van 2010.

Aanpak
In het najaar van 2013 is een plan van aanpak uitgewerkt, gericht op zes elementen uit het Energieakkoord:

 • financiering;
 • nationale marktontwikkeling; 
 • internationale marktontwikkeling;
 • inrichting van wet- en regelgeving;
 • aansluiting van het mkb; 
 • voldoende vakmensen.

Domein 11

Financiering

DOMEIN 11: FINANCIERING

Ambitie
Wegnemen van financieringsproblemen. Voor banken, pensioenfondsen en verzekeraars wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie.

Aanpak

 • Oprichting van een Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten. Doel is samenbrengen van technische, financiële en organisatorische expertise die financiering van kleinschalige duurzame energieprojecten mogelijk maakt.
 • Voorstel om de financiering van grootschalige duurzame energieprojecten te vergemakkelijken. De financiering van de windparken op zee staat hierbij centraal.

Domein 12

Warmte

DOMEIN 12: WARMTE

Ambitie
Een betere benutting van:

 • besparingsmogelijkheden van de warmtebehoefte;
 • de mogelijkheden van hernieuwbare energie (inclusief restwarmte).

Aanpak
De Warmtevisie 2014 van het Rijk schetst de contouren van de verdere verduurzaming van de warmtevoorziening. Dit biedt aanknopingspunten om in het verlengde van het Energieakkoord tot nadere afspraken te komen.